car preloader

1.    SUTARTIES OBJEKTAS
1.1.            Šia sutartimi Nuomotojas įsipareigoja suteikti Nuomininkui nuomos teise laikinai valdyti ir naudotis transporto priemone, toliau šioje sutartyje – Automobilis, o Nuomininkas įsipareigoja priimti Automobilį ir mokėti už jį šioje Sutartyje nurodytą nuomos mokestį bei mokestį už suteiktas Paslaugas, taip pat vykdyti kitas šioje Sutartyje nurodytas sąlygas.

2.    ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI
2.1.            Nuomininkas atsiskaito už Automobilio nuomą tokia tvarka:
2.1.1.        Prieš atsiimant Automobilį Nuomininkas sumoka Nuomotojui visą nuomos sumą pagal Sutarties Priedą Nr. 1.
2.1.2.        Į Automobilio nuomos kainą įeina: Automobilio nuomos mokestis, civilinis ir kasko draudimas, užstatas ir visos papildomos paslaugos, įvardintos Sutarties Priede Nr. 1.
2.2.            Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas jam pateiktų PVM sąskaitą faktūrą elektroniniu paštu. PVM sąskaitos faktūros Pirkėjui siunčiamos elektroninio pašto adresu nurodytu rekvizituose, kol Pirkėjas rašytinai nenurodys kito elektroninio pašto adreso. Pirkėjas įsipareigoja patikrinti elektroniniu paštu gautą PVM sąskaitą faktūrą ir įsitraukti ją į gautų PVM sąskaitų faktūrų registrą, atsispausdinti gautą PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjas patvirtina, kad iš Pardavėjo elektroninio pašto, nurodyto rekvizituose, gautos PVM sąskaitos faktūros yra laikomos tinkamai pateiktomis bei užtikrinančiomis PVM sąskaitos faktūros kilmės autentiškumą. PVM sąskaitos faktūros išsiųstos elektroniniu paštu laikomos gautomis tą pačią dieną, kai buvo išsiųstos.

3.       AUTOMOBILIO NAUDOJIMO PASKIRTIS
3.1.            Nuomininkas turi teisę naudoti Automobilį tik pagal tiesioginę jo paskirtį.
3.2.            Nuomininkas neturi teisės be raštiško Nuomotojo sutikimo Automobilio subnuomoti, kitaip perduoti Automobilį naudotis tretiesiems asmenims, perduoti savo teises ir pareigas pagal Sutartį kitam asmeniui, sudaryti Automobilio panaudos Sutartį, įkeisti teises pagal Sutartį ar perduoti jas kaip turtinį įnašą.
3.3.            Be raštiško Nuomotojo leidimo Nuomininkas neturi teisės išvykti su Automobiliu į užsienį.

4.       NUOMOTOJAS ĮSIPAREIGOJA
4.1.            Perduoti Automobilį sutartoje vietoje, pasirašant priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties Priedas Nr. 1).
4.2.            Užtikrinti, kad Automobilis nuomos pradžioje yra techniškai tvarkingas ir tinkamas naudoti pagal tiesioginę paskirtį.
4.3.            Apdrausti Automobilį:
4.3.1.        privalomuoju transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimu, kuris galioja A, B, BG, CY*, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT, LV, M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, CH, AL, AND, AZ*, BIH, BY, IL, IR, MA, MD, MK, MNE, RUS, SRB*, TN, TR, UA šalyse. * Žaliosios kortelės draudimas galioja tik tose Azerbaidžano, Kipro ir Serbijos teritorijų dalyse, kurios yra kontroliuojamos atitinkamos valstybės vyriausybės.
4.3.2.        Kasko draudimu, kuris galioja A, B, BG, CY*, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT, LV, M, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, CH, AL, AND, AZ*, BIH, BY, IL, IR, MA, MD, MK, MNE, RUS, SRB*, TN, TR, UA šalyse. * Žaliosios kortelės draudimas galioja tik tose Azerbaidžano, Kipro ir Serbijos teritorijų dalyse, kurios yra kontroliuojamos atitinkamos valstybės vyriausybės. Kasko draudimo besąlyginė išskaita – 600 eurų.
4.4.            Kartu su Automobiliu perduoti Nuomininkui: Automobilio registravimo pažymėjimą, Valstybinės techninės apžiūros taloną, privalomo transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimo polisą, Kasko draudimo poliso kopiją, įgaliojimą išvykti į užsienį (jei taikytina). Nuomininkas savo ruožtu įsipareigoja įdėmiai susipažinti su transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo bei transporto priemonės draudimo (Kasko) taisyklėmis ir jų laikytis.
4.5.            Priimti grąžinamą Automobilį, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Turint omenyje, jog Automobilio grąžinimo metu Nuomotojas daugeliu atvejų neturi galimybės tinkamai įvertinti Automobilio techninės būklės (t.y. ar Automobilis buvo eksploatuojamas tinkamai ir ar dėl netinkamo eksploatavimo Automobiliui nebuvo padaryta žala), taip pat dėl dažnai pasitaikančių objektyviai egzistuojančių aplinkybių (pvz. kai grąžinamas Automobilis nėra idealiai švarus, yra šlapias, defektai gali būti maskuojami specialiomis priemonėmis arba Automobilio perdavimas vyksta nesant tam tinkamų sąlygų (apšvietimo, apžiūros iš visų pusių, viršaus ir apačios) ir pan.) neturi galimybės nustatyti vizualiai sunkiai pastebimų nežymių įbrėžimų ar įlenkimų, Šalys susitaria, kad reikalavimai dėl grąžinto Automobilio neakivaizdžių trūkumų ar defektų gali būti pareikšti per 3 (tris) darbo dienas, raštu (el. paštu) Nuomininkui pateikiant trūkumų / defektų sąrašą su nuotraukomis. Nenustačius Automobilio defektų, komplektacijos trūkumų, kitų Sutarties pažeidimų, Nuomotojas grąžina Nuomininkui per 3 darbo dienas jo paliktą užstatą.

5.       NUOMIMINKAS ĮSIPAREIGOJA
5.1.            Priimti ir grąžinti Automobilį sutartoje vietoje sutartu laiku pasirašant priėmimo–perdavimo aktą (Sutarties Priedas Nr. 1).
5.2.            Nuomininkas įsipareigoja naudotis automobiliu kaip atidus ir rūpestingas savininkas.
5.3.            Ne vėliau kaip per 24 val. informuoti Nuomotoją ir atitinkamą instituciją (pvz. policija, draudimo bendrovė ir pan.) apie Automobilio sugadinimą, vagystę ar techninius gedimus.
5.4.            Nustoti naudotis automobiliu, jei jo tolesnis eksploatavimas gali pabloginti Automobilio būklę.
5.5.            Naudoti tik tinkamus degalus, užtikrinti tinkamą padangų oro slėgį, sekti tepalo, aušinimo skysčio kiekį, variklio temperatūrą.
5.6.            Nuomininkas privalo griežtai laikytis kelių eismo taisyklių, netransportuoti degių ar pavojingų medžiagų, narkotinių medžiagų ar kitų daiktų, kurių laikymas, gabenimas yra draudžiamas pagal įstatymus, nenaudoti Automobilio kaip mokomosios transporto priemonės, nedalyvauti lenktynėse.
5.7.            Užtikrinti, kad Automobilio nevairuotų neturintys galiojančio vairuotojo pažymėjimo asmenys.
5.8.            Rūpintis Automobilio švara. Naminius gyvūnėlius Automobilyje galima gabenti tik specialiai tam pritaikytuose narveliuose.
5.9.            Automobilio nuomos metu atsitikus draudiminiam įvykiui, kai dėl eismo įvykio (taip, kaip jis suprantamas pagal transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reguliuojančius teisės aktus), už kurį yra atsakingas Nuomininkas ar su juo susijęs asmuo, žalos suma nukentėjusiai trečiai šaliai viršija draudimo sumą arba draudėjas (draudimo įmonė) pareiškia Nuomotojui atgręžtinį reikalavimą (pvz. TPVCAPDĮ 22 str. numatytu teisiniu pagrindu), Nuomininkas įsipareigoja kompensuoti Nuomotojo nuostolius, sumokėdamas trečiai (-ioms) šaliai (-ims) draudimo įmonės neatlygintų nuostolių dalį ar draudimo įmonei šios reikalaujamą grąžinti dėl padarytos žalos trečiai (-ioms) šaliai (-ims) išmokėtą draudimo išmoką (ar jos dalį).
5.10.         Automobilio nuomos metu atsitikus draudiminiam įvykiui, dėl kurio padaroma žala nuomojamam Automobiliui arba nuomojamas Automobilis yra prarandamas, Nuomininkas bet kuriuo atveju įsipareigoja kompensuoti Nuomotojui Kasko draudimo bendrovės neatlygintiną nuostolių dalį draudimo sutartyje nustatytos besąlyginės išskaitos sumoje – 600,00 Eur.
5.11.         Nedraudiminio įvykio atveju (vairavimas apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, šiurkštus kelio eismo taisyklių pažeidimas, automobilio vagystė kartu su registracijos dokumentais ir t.t.) padengti padarytus nuostolius Nuomotojui ir trečiai šaliai.
5.12.         Sugedus Automobiliui, remontuoti jį tik Nuomotojo rekomenduotame autoservise. Nuomotojas nedengia Automobilio remonto išlaidų, jei gedimas įvyko dėl Nuomininko neapdairumo ar tyčinės kaltės ir šiais atvejais išlaidų nedengia draudimas, bei nėra suteikiamas garantinis aptarnavimas.
5.13.         Automobilis turi būti grąžintas techniškai tvarkingas, toks koks buvo nuomos pradžioje, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Pastebėti defektai, trūkumai, komplektacijos neatitikimai yra pažymimi Automobilio priėmimo-perdavimo akte.

6.    ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1.     Nuomotojas neatsako už Automobiliu padarytą žalą tretiesiems asmenims.
6.2.     Nuomotojas neatsako už Nuomininko paliktų daiktų dingimą, sugadinimą, vagystę iš Automobilio.
6.3.     Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Automobiliu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ar panašiai. Tačiau Nuomotojas imasi visų įmanomų priemonių Nuomininko interesų apsaugai ir įsipareigoja geranoriškai bendradarbiauti.

7.       MOKĖJIMAI, BAUDOS, PAPILDOMI MOKEŠČIAI
7.1.    Prieš perduodant Automobilį Nuomininkui, turi būti paliktas sutarties priede nustatyto dydžio užstatas. Užstatas nėra grąžinamas, jei Nuomotojas nepasiima Automobilio sutartyje nurodytu laiku.
7.2.    Sutarties kaina galioja nuvažiuojant iki 500 km. per parą (jei nesutarta kitaip). Įskaičiuotas į kainą leistinas nuvažiuoti kilometrų skaičius yra apskaičiuojamas kaip vidutinis nuvažiuotas atstumas tenkantis vienai kelionės parai. Viršijus šį leistiną kilometražą už papildomai kiekvieną nuvažiuotą kilometrą Nuomininkas moka po 0,06 euro.
7.3.    Automobilis Nuomininkui perduodamas su pilnu kuro baku. Nuomininkas grąžina Automobilį su pilnu degalų baku, arba apmoka už trūkstamą kurą po 2,00 EUR. už litrą. Degalų kiekis fiksuojamas priėmimo – perdavimo akte (Priedas Nr. 1).
7.4.    Nuomininkas turi grąžinti Automobilį švarų iš išorės ir iš vidaus, priešingu atveju Automobilio nuomininkas turi sumokėti 20 eurų už Automobilio plovimą ir valymą. Jei suterštos sėdynės Nuomininkas sumoka už cheminį valymą 100 eurų.
7.5.    Praradus Automobilio dokumentus ar užvedimo raktelius Nuomininkas sumoką baudą – 350 eurų.
7.6.    Automobilyje giežtai draudžiama rūkyti. Bauda – 100 eurų.
7.7.    Jeigu Automobilio nuomos metu yra pažeidžiamos kelių eismo taisyklės ar kiti viešosios teisės reikalavimai, Nuomotojas administracinį nusižengimą nagrinėjančioms institucijoms pateikia Nuomininko asmens duomenis. Tokiu atveju Nuomininkas už  įvykio administravimo metu patiriamas papildomas išlaidas ir laiko sąnaudas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui 25,00 Eur administravimo mokestį.

8.    GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
8.1.     Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, sprendžiamas derybų keliu. Jeigu Šalims nepavyksta susitarti, toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti perduotas nagrinėti Lietuvos Respublikos teismui.
8.2.     Ieškiniai, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, pareiškiami teismui pagal Nuomotojo buveinę.

9.    FORCE MAJEURE
9.1.     Šalys dalinai ar pilnai atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, nevykdymą, jeigu to priežastis buvo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties pasirašymo. Force majeure sąvoka apibūdinamos nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti.
9.2.     Šalis, kuri dėl susidariusios padėties nebegali toliau vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, kuo skubiau privalo pranešti kitai šaliai raštu ne vėliau kaip per 24 val. nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Jeigu nuo Force majeure nukentėjusioji Šalys tinkamai nepraneša kitai Šaliai, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visus nuostolius, kurie atsirado dėl nepranešimo.

10.  KONFIDENCIALUMAS
10.1.  Visa informacija, perduota Šalių viena kitai prieš sudarant, vykdant ir pasibaigus šiai Sutarčiai, laikoma konfidencialia.
10.2.  Kilus abejonėms, ar tam tikra informacija yra konfidenciali, Šalis privalo traktuoti ją kaip konfidencialią tol, kol kita Šalis raštu patvirtins, jog tokia informacija nėra konfidenciali.
10.3.  Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nelaikomas konfidencialios informacijos atskleidimas valstybės institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai, šalių advokatams, auditoriams, kurie exofficio yra įpareigoti išlaikyti konfidencialumą.

11.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1.  Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki visų Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
11.2.  Sutartis gali būti pakeista tik abiem šalims susitarus, įforminus tai papildomu raštišku šalių susitarimu. Papildomi susitarimai, priedai ir/ar sutartys, pasirašytos siekiant įvykdyti šią sutartį yra neatsiejamos šios Sutarties dalys.
11.3.  Sutartis gali būti nutraukta jei kita Šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo šia Sutartimi ir jos Priedais prisiimtus įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, nurodytas Civiliniame kodekse; nukentėjusios šalies iniciatyva, kai Sutarties įvykdymo terminas praleistas ir kita šalis neįvykdo Sutarties per papildomai nustatytą terminą; teismo tvarka – pagal suinteresuotos šalies ieškinį; kitais Sutartyje ir LR norminiuose aktuose numatytais pagrindais.
11.4.  Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi LR norminiais aktais. Šalių neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų dokumentų nustatyta tvarka. Esant prieštaravimų tarp LR norminių aktų nuostatų ir Sutarties reikalavimų, taikomos LR norminių aktų nuostatos.
11.5.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Kiekviena Sutarties šalis turi po vieną šios sutarties egzempliorių.